Grupa:
Inwestycje.pl Waluty.com Kantory.pl Investing.pl Fundusze24.pl TwojeFinanse.pl Forum-Prawne.pl
  

Czasy na świecie:

Nowy Jork (USA) 18:42:29 -6h
Tokio (Japonia) 08:42:29 +8h
Sydney (Australia) 09:42:29 +9h
Londyn (Anglia) 23:42:29 -1h
kursy walut | Waluty.com.pl

Artykuł

Menu artykułu

Treść artykułu

Co to jest faktoring?

12.04.2019 12:59 piątek

Faktoring jest formą finansowania, która polega na zakupie przez firmę faktoringową wierzytelności od przedsiębiorcy. Są to zazwyczaj uprawnienia wynikające z tytułu sprzedaży towarów i usług. Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu, m.in.: faktoring właściwy i niewłaściwy. Na czym polegają poszczególne rodzaje tej usługi finansowania? Jak wygląda umowa faktoringowa?

Kim jest faktor i na czym polega faktoring?

Faktoring jest nowoczesną formą finansowania działalności firmy. To narzędzie pozwalające na zarządzanie wierzytelnościami, które obejmuje finansowanie oraz monitorowanie należności. Faktoring pozwala również na weryfikację kontrahentów.

Najogólniej ujmując, faktoring jest usługą finansową polegającą na nabyciu przez faktora (firmę faktoringową) wierzytelności. Decyduje się on na zakup uprawnień z tytułu sprzedaży towarów i usług, które są nieprzeterminowane i mają odroczone terminy płatności. Nabyte wierzytelności to zwykle faktury. Faktor kupujący je od przedsiębiorcy (faktoranta), reguluje u niego płatności. Faktor dokonuje zakupu wierzytelności za cenę równą ich wartości z potrąceniem prowizji faktora.

Głównym celem faktoringu jest przyspieszenie płatności. Środki, które przedsiębiorca uzyska od faktora, stanowią formę zaliczki. Może otrzymać je w wysokości nawet 90 proc. kwoty faktury brutto. Pozostałą część, czyli fundusz gwarancyjny, faktorant otrzyma w chwili, w której kontrahent dokona płatności na konto bankowe faktora.

Umowa faktoringu

Polskie przepisy prawne stanowią, że umowa faktoringu przybiera formę umowy nienazwanej. Nie jest regulowana przez przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, w przeciwieństwe do umowy pożyczki, którą można otrzymać na przykład od PozyczkaOk. Dokument potwierdzający wykonanie usługi finansowej uznaje się za umowę, która łączy elementy cesji oraz umowy zlecenia.

Umowa faktoringowa jest zawierana na podstawie zasady swobody umów, o której mówi art. 3531 Kodeksu cywilnego. Do tego dokumentu odnoszą się też przepisy prawne zawarte w art. 509 Kc. Mówią one o swobodzie przelewu wierzytelności.

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Umowa faktoringowa jest również normowana przez konwencję UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z dnia 28 maja 1988 roku. Określa ona umowę faktoringu jako umowę zawartą pomiędzy dwiema stronami, podobnie jak w przypadku umowy pożyczki. Faktor jest zobowiązany do wykonania min. 2 usług:

 • finansowanie faktoranta,
 • prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami,
 • przejęcie ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Do kogo adresowana jest usługa faktoringu?

Faktoring to usługa oferowana zarówno w obrocie krajowym, jak i poza granicami Polski. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z takiej opcji, mogą wybrać faktoring z przejęciem bądź bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Faktoring to usługa skierowana przede wszystkim do:

 • firm wykorzystujących odroczone terminy płatności, czyli kredyt kupiecki,
 • firm poszukujących alternatywnych źródeł finansowania działalności,
 • przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnością odbiorców,
 • firm szukających sposobu na zmobilizowanie klientów do terminowej płatności,
 • przedsiębiorców szukających kompleksowych usług finansowych.

Przedsiębiorca, który chce rozpocząć współpracę z firmą faktoringową, powinien przejść przez kilka następujących etapów:

 • wypełnić wniosek online,
 • poczekać na analizę wniosku dokonaną przez firmę faktoringową,
 • po pozytywnej analizie, należy podpisać umowę faktoringową.

We wniosku online przedsiębiorca powinien umieścić dane swojej firmy oraz informacje dotyczące kontrahentów. Podczas analizy dokumentów, firma faktoringowa bada sytuację finansową przedsiębiorstwa. Podjęcie decyzji zajmuje zazwyczaj kilka minut.

Rodzaje faktoringu

Faktoring został podzielony na kilka rodzajów w zależności od kryterium konsekwencji, które pojawiają się w chwili braku płatności ze strony nabywcy. Wyróżnia się wówczas:

 • faktoring właściwy,
 • faktoring niewłaściwy,
 • faktoring mieszany.

Faktoring właściwy jest również określany mianem pełnego. Faktor nabywa wówczas wierzytelność od faktoranta. Przejmuje wtedy ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Ten rodzaj finansowania jest najdroższą z dostępnych opcji.

Faktoring niewłaściwy określa się również niepełnym. Faktor nabywa od przedsiębiorcy wierzytelność handlową bez ryzyka niewypłacalności zadłużonego. Co to oznacza? Jeżeli dłużnik nie ureguluje wierzytelności, spłatą zostanie obciążony przedsiębiorca.

W faktoringu mieszanym firma faktoringowa wykupuje wierzytelność włącznie z ryzykiem niewypłacalności dłużnika, jednak tylko do określonej kwoty.

Termin zawiadomienia o zawarciu umowy

Usługa faktoringu dzieli się na kolejne trzy rodzaje ze względu na termin zawiadomienia o zawarciu umowy faktoringowej:

 • faktoring otwarty,
 • faktoring półotwarty,
 • faktoring tajny.

W faktoringu otwartym faktor lub faktorant są zobowiązani do poinformowania dłużnika o zawartej umowie. Wtedy to zapłaty za wierzytelność dłużnik musi dokonać na konto faktora. W faktoringu półotwartym dłużnik otrzymuje wiadomość o zawartej umowie w chwili otrzymania wezwania do uregulowania należności. Ostatni rodzaj faktoringu wiąże się z faktem, iż dłużnik nie zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej.

Rodzaje form finansowania - moment otrzymania zapłaty za wierzytelność

Ostatnia grupa dzieląca faktoring na trzy kolejne rodzaje zależy od momentu otrzymania zapłaty za wierzytelność:

 • faktoring dyskontowy,
 • faktoring zaliczkowy,
 • faktoring wymagalnościowy.

Faktoring dyskontowy polega na tym, że faktor nabywa wierzytelność w chwili zawarcia umowy faktoringowej. Data uregulowania zapłaty przez dłużnika nie ma tutaj znaczenia. Faktoring zaliczkowy charakteryzuje się tym, że faktorant otrzymuje od faktora zaliczkę za wierzytelność. Pozostałą kwotę faktorant otrzyma w momencie rzeczywistej zapłaty przez dłużnika. Przy faktoringu wymagalnościowym faktorant otrzyma wynagrodzenie za wierzytelność w momencie uregulowania zapłaty przez dłużnika.

Koszty faktoringu

Koszty związane z usługą faktoringu zazwyczaj ponosi faktorant, czyli usługobiorca. Do kosztów faktoringu zaliczyć można:

 • odsetki,
 • prowizje,
 • opłaty za usługi dodatkowe.

Wysokość odsetek zależy od aktualnej sytuacji finansowej na rynku. Prowizja z kolei jest wyliczana od wartości brutto faktury. Pobiera ją faktor za wykonywaną usługę finansową. Koszt faktoringu jest związany z ryzykiem, które ponosi firma faktoringowa.

Faktoring - wady i zalety usługi

Wady:

 • konieczność powiadomienia kontrahentów o zawarciu umowy faktoringowej,
 • dość wysoki koszt faktoringu,
 • konieczność zwrotu zaliczki otrzymanej od faktora, jeżeli kontrahenci nie uregulują faktur w terminie.

Zalety:

 • duży wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • możliwość uzyskiwania rabatów u dostawców towarów i usług,
 • opinia rzetelnego kontrahenta,
 • posiadanie środków na rozwój przedsiębiorstwa,
 • brak negatywnego wpływu na zdolność kredytową firmy,
 • możliwość dysponowania wysoką kwotą środków finansowych,
 • możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora,
 • z usługi faktoringu mogą korzystać nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również firmy z sektora MSP.

Czy faktoring to usługa godna polecenia?

Usługa faktoringu może stanowić ciekawe rozwiązanie zarówno dla dużych firm, jak i małych przedsiębiorstw, które wystawiają faktury z długimi terminami płatności. Otrzymanie środków za fakturę we wcześniejszym terminie pozytywnie wpływa na płynność finansową firmy. Przyczynia się również do kształtowania się opinii klientów na temat przedsiębiorstwa. Mogą oni go wówczas uznać za firmę wiarygodną finansowo. Dzięki współpracy z firmą faktoringową, właściciel przedsiębiorstwa nie ma już obowiązku pilnowania terminów płatności oraz wysyłania do dostawców przypomnień o zbliżającym się dniu płatności.

Faktoring jest dość kosztowną formą finansowania, jednak pozwala na zaoszczędzenie czasu właścicielowi firmy. Egzekwowanie należności wymaga ciągłego kontaktu z kontrahentami. Czas wykorzystany na ten zabieg może być przeznaczony na rozwój firmy.

Inne artykuły z tego działu: Inne artykuły:

Huśtawka polskich danych

2019-07-19 13:30:27

Quo vadis , Fed?

2019-07-19 11:49:05

Burza przed ciszą

2019-07-19 10:50:00

Tąpnięcie USD po wypowiedziach przedstawicieli Fed

2019-07-19 10:32:39

BM Alior Bank - Raport Rynkowy

2019-07-19 10:10:12